Rendement van leren: show the way of the money!

Als Alice de Kolderkat de weg vraagt en de kat haar vervolgens vraagt waar ze naartoe wil, antwoordt Alice: “Dat maakt niet uit, als ik maar ergens terecht kom.” De kat zegt daarop: “Dan is elke weg goed, als je maar lang genoeg doorloopt.”

Het verband tussen deze passage uit ‘Alice in Wonderland’ en het rendement van leren zit hem erin dat wanneer de L&D professional en het management geen doordachte keuzes maken over de te realiseren doelen, zij het risico lopen hopeloos te verdwalen. ‘Learning at the speed of business’ wordt steeds belangrijker en het is daarbij van groot belang te weten hoe je de transfer van leeractiviteit zo hoog mogelijk krijgt. Zo bespaar je immers geld.

Uitdagingen bij effectiviteitsmetingen

Iedere L&D professional kent de vier evaluatieniveaus van Kirkpatrick en het vijfde niveau van Philips, en iedereen lijkt overtuigd te zijn van de verdiensten van deze modellen, maar de vertaling van de theorie naar de praktijk blijkt voor verbetering vatbaar te zijn.

De meeste bedrijven blijken uit onderzoek niet verder te gaan dan meten op tevredenheidsniveau (niveau 1) en leerresultatenniveau (niveau 2), terwijl er volop kansen zijn om het effect van leeractiviteiten daarnaast te meten op werkgedrag en competenties (niveau 3), bedrijfsprocessen en organisatieresultaten (niveau 4) en Return on Investment (ROI: niveau 5). Ondanks de positieve effecten van leerprocessen, valt er dus veel te winnen als het gaat om het financiële rendement. De bevordering van de transfer van leertrajecten naar de praktijk vraagt dus om maatregelen, en die liggen in de handen van de L&D professional én het management.

Transferbevorderende maatregelen

Er zijn veel factoren die invloed hebben op de transfer van theorie naar praktijk (zoals het leertraject, de werksituatie en natuurlijk de deelnemer zelf), maar als L&D professional kun je zelf ook één van die factoren zijn. De onderstaande transferbevorderende maatregelen zijn vaak onvoldoende deel van het leertraject.

  • Een projectgroep die actief betrokken is bij het bepalen van de inhoud en opzet van het opleidingstraject en weet hoe het toepassen van het geleerde belonend en stimulerend gemaakt kan worden.
  • Bepalen welke SMART-doelen er op individueel en organisatieniveau behaald moeten worden en hoe deze in relatie staan tot de afdelingsdoelen en strategische doelen van de organisatie.
  • Bepalen welke competenties en talenten er nodig zijn om de doelen te realiseren en zowel voor- als achteraf meten in hoeverre deze competenties ontwikkeld zijn.
  • Vaststellen waarom de deelnemer het traject wil doorlopen en welke resultaatverwachtingen hij heeft zodat er resultaatgerichte afspraken (SMART) gemaakt kunnen worden.
  • Het bepalen van de bereidheid van de deelnemer om het geleerde toe te passen in de praktijk.
  • Steun, coaching en feedback van leidinggevenden en collega’s. Je kunt de deelnemer bijvoorbeeld een werkplek toewijzen waar hij veilig met zijn collega’s kan samenwerken aan de gemeenschappelijke teamdoelen, of hem een checklist aanbieden waarop hij zijn eigen vorderingen bij kan houden.
  • Aansluiten op de leerstijlen van de deelnemer. Bepaal voorafgaand aan het opleidingsprogramma welke dominante leerstijl en welke te ontwikkelen leerstijlen de deelnemer heeft.
  • Het in het opleidingsprogramma verweven van een positieve leercultuur en kwalitatieve systemen die persoonlijke ontwikkeling bevorderen (zoals competentiemanagement, performancemanagement, TOP en POP). Wat ook prestatieverhogend werkt, is een effectieve, efficiënte en gevarieerde afstemming tussen het aantal ontwikkelinstrumenten en de te bereiken doelen in de verschillende leerlagen (single loop, double loop en triple loop-learning).
  • Het ondersteunen van de ROI-berekening door die vanuit verschillende invalshoeken te onderbouwen met zoveel mogelijke relevante data. Betrek daarbij de resultaten op de vier evaluatieniveaus en sluit aan op de KPI’s van de functionele gebieden binnen de organisatie.
  • Het evalueren van het opleidingsprogramma op de vooraf gestelde KPI’s.