Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden ICM opleidingen & trainingen
 2. “ICM”: ICM opleidingen & trainingen B.V., gevestigd te Utrecht aan de (3533 AE) Joseph Haydnlaan 2a, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57733376, of ICM Administratie B.V., gevestigd te Utrecht aan de (3533 AE) Joseph Haydnlaan 2a, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57732728.
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van ICM wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt. ‘‘Particuliere klant’’: een natuurlijk persoon die de opleiding of training zelf betaalt en/of op het inschrijfformulier invult dat het een privé inschrijving is.

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ICM en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ICM, voor de uitvoering waarvan door ICM derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ICM en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien ICM niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ICM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst

 1. ICM brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, via de website) uit.
 2. Het aanbod bevat in ieder geval de volgende gegevens:
 • Een omschrijving van de opleiding of training en van het (eventuele) onderwijsmateriaal dat hier deel van uitmaakt;
 • De wijze van uitvoering;
 • Startmoment van de opleiding of training;
 • De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dit aanbod;
 • De (eventuele) toelatingseisen;
 • De totale investering;
 • De wijze van betaling
 1. De klant gaat een overeenkomst aan met ICM door middel van een inschrijving voor een opleiding of training. Inschrijving kan plaats vinden via het digitale inschrijfformulier op de website, per e-mail, telefonisch of via een fysiek formulier. Door inschrijving maakt de klant kenbaar de algemene voorwaarden van ICM te kennen en te aanvaarden. ICM stuurt een elektronische of schriftelijke bevestiging naar de klant. Deze bevestiging geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (dit is in principe de startdatum van de opleiding of training). Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. ICM is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van ICM in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover ICM, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen ICM verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van ICM in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van ICM beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 6. E-Learning

 1. Ten behoeve van het volgen van een E-learning opleiding of training (= een opleiding of training die door ICM aan de klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan ICM de klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 2. De door ICM aan de klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met ICM.
 3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning opleiding of training. De klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

Artikel 7.1 Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. Indien de klant een particuliere klant is en de opleiding of training zelf betaalt, heeft de klant het recht op 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze termijn heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de particuliere klant in deze periode de overeenkomst wilt ontbinden geschiedt dit telefonisch via 030 – 29 19 888 of per e-mail: info@icm.nl Deze bedenktijd gaat direct in vanaf het moment dat jouw inschrijving door ICM is bevestigd. Het recht vervalt zodra de intake is ingevuld of er een bijeenkomst van de desbetreffende cursus is bijgewoond.
 2. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de klant van de overeengekomen opleiding of training (al dan niet via E-Learning) geschiedt telefonisch via 030 – 29 19 888 of per e-mail: info@icm.nl.
 3. Bij annulering meer dan 60 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt 10% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt 20% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt 30% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
 4. Op verzoek van de klant kan in overleg besloten worden om de opleiding of training op een later moment te volgen. Bij verplaatsing van de cursus binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 175,- exclusief btw in rekening gebracht. Indien de klant gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid en vervolgens wilt annuleren worden de annuleringskosten (zie artikel 7, lid 3) berekend met het moment van aanvragen van deze verplaatsing ten opzichte van de eerste cq oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag.
 5. In alle gevallen kan – na toestemming van ICM – een vervanger worden gestuurd.
 6. Deze annuleringsvoorwaarden gelden in zijn volledigheid voor zowel de eerste keuze van de opgegeven voorkeursplaats als bij de tweede keuze.
 7. De klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dit geval wordt 50% van de opleidings- of trainingskosten plus het reeds gevolgde onderwijs in rekening gebracht, tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door ICM.
 8. ICM behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen de met de klant overeengekomen opleiding of training niet door te laten gaan. Als ICM besluit om een opleiding of training niet door te laten gaan op de 1ste of 2de voorkeurslocatie van de klant, heeft de klant het recht om kosteloos te annuleren of om kosteloos doorgeplaatst te worden. Dit recht vervalt voor de klant indien er voor ICM sprake is van overmacht (zie artikel 11. Lid 4)
 9. Bij annulering van een inschrijving voor een evenement (vermeld op onze evenementenpagina) geven we geen geld retour. Een inschrijving voor een evenement is uitgezonderd van het herroepingsrecht, omdat hier sprake is van een tijdsgebonden artikel. Wel bieden we je de mogelijkheid om een vervanger te sturen naar het evenement. Neem hiervoor contact met ons op via 030 – 755 1890 of per e-mail: events@icm.nl.

Artikel 7.2 Annulering en verplaatsing – Incompany trajecten

 1. Indien de klant annuleert 30 dagen voor aanvang van het traject wordt een bedrag van 25% van de totale investering in rekening gebracht. Als het traject tussen de 30 dagen en 14 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, wordt een bedrag van 50% van de totale investering in rekening gebracht. Als de annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van het traject plaatsvindt de totale investering in rekening gebracht.
 2. Indien de klant 30 dagen voor aanvang de bijeenkomst verplaatst worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing tussen de 30 dagen en 14 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt een bedrag van 25% van de bijeenkomst in rekening gebracht. Bij verplaatsing tussen de 14 en 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt een bedrag van 50% van de bijeenkomst in rekening gebracht. Bij verplaatsing korter dan 7 dagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 1. ICM behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op alle door ICM en/of partners van ICM verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, boeken, proefexamens, readers en software). De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van ICM openbaar worden gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9. Verwerking (persoons)gegevens

De klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan ICM verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van ICM. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van ICM. De klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar privacy@icm.nl. De klant en ICM zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Raadpleeg ons privacy statement voor meer specifieke informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

ICM, haar medewerkers en voor ICM werkzame personen zullen de door de klant versterkte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 11. Overige rechten ICM

 1. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt ICM zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
 2. ICM heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na de bevestiging van de inschrijving blijft de op dat moment overeengekomen prijs gelden. Echter zijn druk- en zetfouten en prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een Btw-verhoging) voorbehouden.
 3. ICM behoudt zich het recht om door de klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door ICM aangeboden opleidingen of trainingen.
 4. ICM heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten als ze door overmacht (alle van buiten komende oorzaken waarop het bedrijf geen invloed heeft) tijdelijk is verhinderd verplichtingen tegenover de klant na te komen. Een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen kan ICM niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt ICM zijn verplichtingen na zodra haar planning het toelaat. Dit betekent dat, in het geval dat ICM tijdelijk de verplichtingen niet kan nakomen, de klant de overeenkomst niet kosteloos kan ontbinden. Indien de klant de overeenkomst wilt ontbinden gelden onze reguliere annuleringsvoorwaarden (zie artikel 7).

Artikel 12. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens ICM, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 13. Examens

 1. Een gedeelte van onze opleidingen en trainingen wordt afgesloten met een ICM-examen en/of een extern examen.
 • ICM-examen: een examen dat door ICM wordt afgenomen en een onderdeel is van de desbetreffende opleiding of training.
 • Extern examen: een examen voor een opleiding of training anders dan het ICM-examen.
 1. In het aanbod (bijvoorbeeld via de website) wordt gemeld of een examen onderdeel is van de desbetreffende opleiding of training. Indien een examen onderdeel is van de opleiding of training wordt in het aanbod beschreven of het een ICM-examen of een extern examen is.
 2. Een opleiding of training kan onder andere getoetst worden door middel van een schriftelijk examen, een digitaal examen, een mondeling examen en/of een praktijkopdracht
 3. Indien er sprake is van een extern examen is de klant zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en aan het voldoen aan de voorwaarden voor het desbetreffende externe examen.
 4. Het examen en/of de praktijkopdracht, en de daarbij horende kosten, zijn een integraal onderdeel van de opleiding of training.
 5. De Algemene Examenbepalingen van ICM zijn van toepassing op alle ICM-examens. Een exemplaar hiervan kan worden opgevraagd bij ICM.

Artikel 14. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ICM partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Voor ICM is het leveren van topkwaliteit een vereiste. In alles wat we doen streven we hiernaar. Echter kan het natuurlijk zo zijn dat een klant ergens niet tevreden over is. Het indienen van een klacht kan zowel telefonisch (030-29 19 888) of per e-mail (info@icm.nl). Wij streven naar een zo spoedig mogelijke reactie (uiterlijk binnen tien werkdagen) en naar een oplossing die leidt tot volle tevredenheid.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg wordt opgelost, dan kan de klant of ICM zich richten tot De Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/ ). Indien ICM zich wilt richten tot De Geschillencommissie wordt dit eerst schriftelijk gevraagd aan de klant. Een geschil wordt enkel in ontvangst genomen indien de klacht eerst bij ICM is ingediend en dit niet heeft geleid tot een passende oplossing. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie is ICM aan deze keuze gebonden. De uitspraak van de geschillencommissie is een bindend advies. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij ICM bij de Geschillencommissie ingediend te worden.