Waar de aandacht van managers naar uitgaat.. en wat dit betekent voor het succes

De aandacht van (top)managers gaat uit naar het formuleren van strategieën en naar de resultaten hiervan. Er is echter weinig aandacht voor het implementeren van strategieën. Hierdoor wordt er te snel vanuit gegaan dat wanneer de resultaten goed zijn dit ligt aan de ‘goede’ strategie, waarbij er te weinig wordt gekeken naar hoe de resultaten tot stand kwamen.

Aandacht management voor strategie en resultaten

Uit onderzoek blijkt dat managers vaak reactief reageren en dat ze te makkelijk goede resultaten aan de kwaliteit van de strategie koppelen. Dit wordt geïllustreerd in de zogeheten managementaandachtparabool (zie afbeelding). Er is veel aandacht van het (top)management als er een strategie moet worden geformuleerd. De aandacht neemt af als er geïmplementeerd moet worden (de vertaling naar de inrichting van de organisatie). Zodra de resultaten duidelijk worden neemt de aandacht weer toe. Zijn deze resultaten ‘goed’ dan wordt niet altijd geanalyseerd hoe deze tot stand komen, maar wordt de gekozen strategie als goed gekwalificeerd.

Managementaandachtparabool

Evalueren is ook in goede tijden belangrijk

Belangrijke conclusie hierbij is dat de onderzoekers constateren dat management veelal op de ingeslagen weg doorgaat, zonder goed te kijken naar de oorzaken waarom de resultaten zo ‘goed’ zijn. Hun conclusie is dat het evalueren en weten hoe de toegevoegde waarde ontstaat ook in goede tijden belangrijk is, zodat een organisatie weet waar ze moeten ingrijpen als het een keer tegenzit. Dit voorkomt botte saneringen. Deze conclusie onderbouwt ook de stelling dat voor elke verandering een business case moet worden opgesteld, zodat de zakelijke rechtvaardiging niet alleen achteraf, maar ook tijdens het verandertraject geëvalueerd wordt.

Remmelt van der Wal
Voormalig trainer bij ICM